18 Aug Volle Maan in Waterman. En we hebben een gedeeltelijke Maansverduistering; niet zichtbaar in Nederland, maar uiteraard wel voelbaar. [Op donderdag 18 augustus 2016 vindt een gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw plaats. De Maan beweegt zich dan door de bijschaduw van de Aarde, zodat er op een deel van het maanoppervlak minder direct zonlicht valt. De eclips is in onze streken helaas onzichtbaar. De verduistering heeft een grootte van slechts 0.02 in de bijschaduw. Een gedeeltelijke maansverduistering in de bijschaduw is de minst indrukwekkende variant, doordat de Maan de kernschaduw niet raakt en zich zelfs maar voor een klein deel in de bijschaduw bevindt. Hierdoor valt op de gehele Maan nog een deel van het normale zonlicht en op het grootste deel van de Maan is de Zon helemaal zichtbaar. Dit betekent dat deze delen van de Maan slechts gedeeltelijk of helemaal niet verduisted zijn. Bron hemel.waarnemen.com]
Het meest bijzondere aan deze Maansverduistering en Volle Maan is het feit dat er een Yod gevormd wordt richting het pijnlichaam, met Cheiron als middenpunt [lees de vorige Astro Daily]. Wat ons het meest treft, het meeste pijn bezorgd en verdrietig maakt wordt nu extra geaccentueerd. Daarom voelt deze Volle Maan zo emotioneel. Bovendien gaat het om erkenning, gezien worden en respect krijgen. We voelen ons benadeeld, over het hoofd gezien en door het leven uitgetest. De Volle Maan vindt op één van de laatste graden van Aquarius plaats; dit is altijd een belangrijke graad en geeft de afronding van het thema aan. Mediteren om meer gevoel van eigenwaarde te krijgen helpt om deze Volle Maan goed door te komen.

De Maan maakt de volgende dagen diverse opposities naar de veelheid aan planeten [stellium] in Maagd, onder andere Venus, Mercurius en Jupiter en niet te vergeten de Node [astrologisch punt]. Alle thema’s die bij deze planeten behoren worden onder handen genomen, temeer de Maan zich tussen Neptunus en Cheiron in Vissen bevindt. Cheiron en Neptunus staan voor de chaos waar we in zijn beland, vaak door toedoen van anderen [ook mondiaal]. De opposities naar Venus doet ons afvragen wat er fout gaat in onze relaties en waarom; naar Mercurius, dat heeft met handel, verkeer te maken en ook met ons denken en de communicatie, dus wat er fout gaat op die gebieden en naar Jupiter, waarom we momenteel geen geluk lijken te hebben en/of het belicht zaken betreffende onze gezondheid. De Node giet er kosmisch gezien nog een extra sausje over via de lotsbeschikking.

De komende dagen zijn we volop bezig om al deze emotionele invloeden een plekje te geven, om hier gelauterd weer uit te komen. Let op mooie inzichten en op dromen, want het sterrenbeeld Vissen en zeker met Neptunus erin gaat over onze intuïtie en over onze dromen. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Jenney Disimon via Earth Sky

Aug 18 Full Moon in Aquarius. And we have a partial eclipse; not visible in the Netherlands, but of course palpable. [On Thursday, August 18th, 2016 is a partial lunar eclipse in the penumbra place. Moon then moves through the penumbra of the Earth, so there is less direct sunlight on a part of the lunar surface. The eclipse is unfortunately invisible in our region. The eclipse has a magnitude of only 0.02 in the penumbra. A partial lunar eclipse in the penumbra is the least impressive variant, because the Moon does not hit the umbra and is even located a small part in the penumbra. This has a knock on the entire Moon still part of normal sunlight and most of the Moon, the Sun completely visible. This means that these parts of the Moon only partially or completely not verduisted. Source hemel.waarnemen.com]
The most special thing about this eclipse and full moon is the fact that there is a Yod is formed towards the pain body, as Chiron midpoint [read previous Astro Daily]. What affects us most, delivered the most pain and makes sad now accentuated. Therefore, this Full Moon feels so emotionally. Moreover, it is recognition, be seen and get respect. We feel wronged us, overlooked and tested by life. The Full Moon takes place on one of the last degrees of Aquarius place; This is always an important degree and displays the completion of the theme. Meditate to get more self-esteem helps to get through this Full Moon.
The Moon makes the following days various oppositions to the multitude of planets [stellium] in Virgin, including Venus, Mercury and Neptune, not to mention the Node [astrological point]. All the themes are properly taken care of at these planets, especially the Moon is between Neptune and Chiron in Pisces. Chiron and Neptune in front of the chaos in which we have ended up, often at the hands of others [also globally]. The opposition to Venus makes us wonder what is going wrong in our relationships and why; to Mercury, which has trade, create traffic and also with our thinking and communication, so what is going wrong in those areas and to Jupiter, why do we currently seem to have no luck and / or discussed matters concerning our health. The Node pour cosmic given extra sauce on through fate.

The next few days we are working hard to give all these emotional influences a place to get out of here gelauterd again. Note beautiful insights and dreams, for the constellation Pisces and Neptune surely it is about our intuition and our dreams. © astromedium annette kok

13925276_10153578848941853_722036228247462953_n