Jupiter exact oppositie met Cheiron. We hebben het gevoel of het geluk niet met ons is. Mercurius loopt er achteraan en gaat steeds trager. We hebben veel om over na te denken, vooral wat er fout gaat in ons leven. We willen orde op zaken stellen. Venus en de Node staan oppositie met Neptunus. Neptunus in Vissen heeft ons al geruime tijd in zijn greep en zorgt voor chaos en in het gunstige geval voor creativiteit. Venus en de Node er tegenover wil hier niets van hebben. Liever een opgeruimd huis dan een schilderij aan de wand! 16 Augustus staat de Maan mooi naar Jupiter en komt rond de middag het sterrenbeeld Waterman in, waar zij 17 en 18 aug ook in blijft met op 18 aug een Volle Maan op 25 graden Leeuw/Waterman. Het thema voor de Volle Maan is eigenwaarde/liefde versus universele liefde. Opvallend is, dat Jupiter dan een Yod vormt met de Maan en met Uranus. Het Midpunt hiervan [daar waar de Yod zijn oppositie mee vormt], is Cheiron op 24 graden Vissen. De Yod wordt verdeeld in Uranus in Ram en de Maan in Waterman. Kiezen we voor een onbesuisde verandering of een onpersoonlijke aanpak die voor iedereen goed is. Het lege punt tegenover Jupiter biedt de uitkomst. Cheiron op 24 graden Vissen! We groeien door acceptatie wat we niet kunnen veranderen. Empathie, acceptatie van de chaos en de pijn, verdraagzaamheid en medeleven; daar ligt het antwoord en de oplossing. We kunnen niet met harde hand orde op zaken stellen, want Cheiron, die voor de onredelijke pijn staat, zal zich doen gelden. Dit is in ons persoonlijke leven van toepassing als ook mondiaal. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Roberto Porto en Nahum Garcia via Erath Sky

Jupiter exact opposition of Chiron. We feel that the luck is not with us. Mercury goes after them and slows down. We have a lot to think about, especially what is going wrong in our lives. We want to put things in order. Venus and Node standing opposition to Neptune. Neptune in Pisces has us quite some time in his grasp and creates chaos, and in the best case for creativity. Venus and Node opposite would have none of this. Rather a tidy house than a painting on the wall! August 16 is the beautiful Moon to Jupiter coming around noon in the constellation Aquarius, where she and 17 Aug 18 also remains on Aug 18 a Full Moon at 25 degrees of Leo / Aquarius. The theme for the Full Moon is self / love versus universal love. notably, Jupiter forms a Yod with the Moon and Uranus. The Midpoint these [where the Yod is with his opposition], Chiron is at 24 degrees Pisces. The Yod is divided into Uranus in Aries and the Moon in Aquarius. we choose a rash or a change impersonal approach that is good for everyone. Empty point opposite Jupiter offers a solution. Chiron at 24 degrees Pisces! We grow by accepting what we can not change. Empathy, acceptance of the chaos and pain tolerance and compassion; there lies the answer and the solution. We can not cracked down house in order, because Chiron, which represents the unreasonable pain, will assert themselves. This is in our personal lives as well apply globally. © astromedium annette kok

13909406_10153570897966853_3046906296122268221_o

Advertentie