Mercurius gaat zijn schaduwfase in. Dat kan rond 10 aug al voor veel oponthoud zorgen in het verkeer en ook misverstanden vinden plaats. Wees voorzichtig met hetgeen je zegt of schrijft. Het is wel een goede stand om werkjes weer op te pakken, af te ronden en om oude vrienden op te zoeken. De Maan staat deze dagen in Schorpioen. Vanwege de Regressiefase van Mars, die onlangs is afgesloten, waarbij Mars nu vooruit loopt in het sterrenbeeld Boogschutter, worden thema’s van Mars in Schorpioen opnieuw belicht. Vooral rond 11 en 12 aug is de sfeer grimmig. Het wereldgebeuren kan hier ook op reageren. Een veelvoud aan planeten in Boogschutter die het T- Kruis activeren naar Maagd. Dit is een redelijk ongedurige stand, die nog eens benadrukt wordt op andere dagen, wanneer de Maan en Mars exacte aspecten maken [binnen één maand]. Vanwege het krachtige effect van het T-Kruis kunnen we nu reeds de spanning voelen. Het tegenovergestelde teken, Gemini, kan in vele gevallen de oplossing bieden. Wees verdraagzaam, oordeel niet, wees optimistisch en vrolijk en gun iedereen een eigen mening. Sommigen van ons zitten nu in een afrondingsfase van iets. ©astromedium annette kok

Google Translate Photo Sally Peyou via Earth Sky

Mercury goes his shadow stage. That can be found around Aug 10 already provide in traffic and confusion for many delay place. Be careful with what you say or write. It is a good position to hold back on drawings, to finalize and to find old friends. The Moon is in Scorpio these days. Due to the regression phase of Mars, which ended recently, with Mars now anticipates in the constellation Sagittarius, themes Mars again highlighted in Scorpio. Especially around 11 and Aug 12 the atmosphere is grim. World events can also respond to this. A multitude of planets in Sagittarius that activate the T Cross to Virgo. This is a fairly restless state, which is underlined on other days, when the Moon and Mars make exact aspects [one month]. Because of the powerful effect of the T-Cross, we can already feel the tension. The opposite sign, Gemini, can in many cases provide the solution. Be tolerant, do not judge, be optimistic and cheerful and treat everyone their own opinion. Some of us are in a final phase. © astromedium annette kok

13913925_10153554759196853_446762502708082555_o