Mercurius gaat over van het sterrenbeeld Leeuw naar Maagd. Hier voelt de planeet zich prima bij. Tijdens de verschuiving kan er nog even verwarring ontstaan tussen het ego en het verstand. Vooral mensen met narcistische trekjes hebben er de 30e een handje naar om alles naar zich toe te trekken. Met de komst van Mercurius in het teken Maagd gaan we weer meer relativeren; zijn gesprekken vruchtbaarder en worden er verstandige beslissingen genomen. Het is tijd om orde op zaken te stellen, in het land, in de wereld, in ons leven en in ons hoofd. Opvallend hierbij is, dat Mervurius vlak voor de overgang naar het volgende teken Weegschaal op 30 aug Retrograde gaat. Er valt dus nog veel meer te organiseren en heroriënteren en daar kunnen we in de maand september in alle rust over nadenken. Dan raakt Mercurius ook het T-kruis, een belangrijk aspect in het wereldgebeuren, maar daarover later meer. Mercurius loopt ruim drie weken Retrograde en draait op 22 september Stationair. Met de schaduwperioden meegerekend begint deze Mercurius Retrograde 10 aug en eindigt op 8 okt. Vooral mensen geboren onder het teken Maagd en Vissen hebben hier veel last van, evenals de sterrenbeelden Tweelingen en Boogschutter. Mensen met de Ascendant in deze tekens ervaren Mercurius ook heel sterk, evenals Maagd op de Midhemel. Voor dit moment, dit weekend, loopt de Maan hoofdzakelijk door haar eigen teken Kreeft en heeft het daar prima naar haar zin. Tijd om leuke dingen te doen met de familie en het gezin. Om te ontspannen en herinneringen op te halen. Wat mij is opgevallen is, dat dit weekend sinds lange tijd Pluto eens ongeaspecteerd staat. En dat is een verademing na een lange periode onderdeel te zijn geweest van het Grand Cross. In augustus is Pluto terug in de race, maar dan met ongelofelijke mooie aspecten naar het sterrenbeeld Maagd. Ook hierover later meer. Fijn weekend! ©astromedium annette kok

Google Translate Photo: Jatin Thakkar via Earth Sky

Mercury is about the constellation Leo to Virgo. Here, the planet feels good at. During the shift can still just confusion between the ego and the mind. People with narcissistic traits have a hand in the 30th to pull everything to him. With the advent of Mercury in the sign of Virgo we go more into perspective again; his fruitful talks and in need of wise decisions. It’s time to restore order in the country, in the world, in our lives and in our heads. It is remarkable that Mervurius plane will transition to the next sign of Libra on Aug 30 Retrograde. So there is still much more to organize and refocus and we can in the month of September in peace about it. Then Mercury also takes the T-cross, an important aspect in world affairs, but more on that later. Mercury Retrograde is three weeks and will run on September 22 Stationary. With the shadow periods counting begins this Mercury Retrograde Aug 10 and ends on Oct 8. Especially people born under the sign Virgo and Pisces are seriously affected, and the constellations Gemini and Sagittarius. People with the Ascendant in these characters Mercury experienced very strong, as well as Virgin on the Midheaven. For now, this weekend, the Moon passes mainly through its own sign of Cancer and the fine there herself. Time to do fun things with the family and the family. To relax and reminisce. What I noticed is that this weekend for a long time even Pluto aspect non-degree status. And that’s a relief after a long period to have been part of the Grand Cross. In August Pluto is back in the race, but with incredible beautiful aspects to the constellation Virgo. More on this later. Nice weekend! © astromedium annette kok

13879398_10153536490871853_1964775695633761395_n

Advertentie