Saturnus vierkant Neptunus en de Zon en Venus oppositie Pluto. We kunnen ons behoorlijk beperkt voelen. Machtige planeten, zoals Saturnus en Pluto zorgen voor beperking, onderdrukking en oponthoud. Zowel  Jupiter en de Node als de Zon met Venus staan gunstig resp. naar Pluto en Neptunus. Vanuit deze stagnatie ontsaat een droom, die steeds meer vaste vorm aanneemt. 2 Juli maakt de Maan een oppositie met Saturnus en maakt een Grand Cross met Jupiter/de Node en Neptunus. Dezelfde items waar we ons al geruime tijd gefrustreerd onder  voelen, spelen opnieuw op. Het doet ons humeur op zaterdag beslist geen goed. De Maan kruipt zondag 3 juli naar een Nieuwe Maan toe. We nemen ons nog intenser voor om te veranderen. Vanuit de chaos ontstaan nieuwe plannen, waarbij we accepteren wat we niet kunnen veranderen, maar wel verantwoording nemen waar we invloed op kunnen hebben. De Nieuwe Maan van 4 juli is bijzonder sterk. Een samenstand met de Zon, Venus en Mercurius zorgt voor een krachtige intentie. De oppositie met Pluto in Steenbok zal geen schijn van kans maken. De Planeten bij elkaar stralen zoveel licht uit, dat de macht van Pluto verandert in onmacht. Het Symbion symbool voor de Nieuwe Maan is: A hand with a prominent thump is held out for study. ©astromedium annette kok

Google Transit Photo Lester Fandell

Saturn square Neptune and the Sun and Venus opposition Pluto. We can feel quite limited. Mighty planets, such as Saturn and Pluto ensure limitation, suppression and delay. Both Jupiter and the node as the Sun with Venus are favorable, respectively. Pluto and Neptune. From this stagnation forms characterized a dream that is becoming increasingly more solid. July 2 the Moon makes an opposition to Saturn and is a Grand Cross with Jupiter / Node and Neptune. Similar items which we have long been frustrated feeling down, play again. It makes our mood on Saturday decided not good. Moon creeps Sunday, July 3rd at a New Moon increasing. We take us even more intensely to change. From the chaos arise new plans, which we accept what we can not change, but take responsibility where we can influence. The New Moon of July 4th is particularly strong. A conjunction with the Sun, Venus and Mercury provides a powerful intention. The opposition to Pluto in Capricorn will not stand a chance. Planets together radiate so much light that the power of Pluto turns into impotence. Symbion the symbol of the New Moon: A hand with a prominent thump is held out for study. © astromedium annette kok

13226700_10153377786366853_6094530551926837523_n

Advertentie