Wat een bijzondere dag! Naast een prachtige Aarde driehoek tussen de Zon, Mercurius, Venus met Pluto en Jupiter zijn er nog wat opmerkelijke astrologische en astronomische dingen gaande. Mercurius gaat voor de Zon langs. In feite is er dan sprake van een Mercurius eclips. Doordat Mercurius veel kleiner is, valt het nauwelijks op, dat deze planeet voor de Zon schuift. Met een eclipsbril valt er een kleine stip te zien [niet met blote ogen of zonnebril kijken!]. Astrologisch gezien staat Mercurius combuust de Zon oftewel aligned met de Zon [exact] oftewel binnen de verbrandingssfeer van de Zon. Dit kan voor behoorlijk wat communicatiestoringen zorgen, evenals storingen in de electronica als in het verkeer. Verder gaat Jupiter in Maagd Direct lopen. Dit is de grootste planeet van ons sterrenstelsel en zorgt daarom voor heel wat consternatie. Vulkanen kunnen spontaan tot uitbarsting komen, maar ook op ander gebied kan deze omkering van Jupiter explosief voelen. Alhoewel het een bijzonder gunstige ontwikkeling is, kan het moment zelf even als teveel voelen. Houd de komende dagen in de gaten op welk vlak jouw leven plotseling een andere wending neemt. Deze tendens zet zich voorlopig voort en zal absoluut op termijn gunstig uitpakken! ©astromedium annette kok

Google Translate

What a special day! Besides a beautiful Earth triangle between Sun, Mercury, Venus, Pluto and Jupiter, there are some notable astrological and astronomical things going. Mercury goes before the Sun along. In fact, there is talk of a Mercury eclipse. Because Mercury is much smaller, it is barely noticeable that this planet moves in front of the sun. With an eclipse glasses can we see a small dot [not see with naked eyes or sunglasses!]. Astrologically Mercury stands combuust the Sun, which is aligned with the Sun [exact], which is within the combustion atmosphere of the sun. This can provide considerable communication problems, as well as in electronics and in traffic. Furthermore, Jupiter in Virgo is directly run. This is the largest planet in our galaxy and therefore causes a lot of consternation. Volcanoes can erupt spontaneously, but also in other areas this reversal of Jupiter can feel explosive. Although it is a very favorable development, the moment itself can feel just as much. Hold Late eye on what level your life suddenly takes a different turn. This trend is continuing for the time being and will definitely beneficial unpacking time! © astromedium annette kok

explosie 2