Wat een krachten verplaatsen zich. Zelfs de natuur raakt er van streek door. Mercurius, de planeet van handel, communicatie, verkeer en intellect begint aan zijn schaduwperiode voor hij Retrograde gaat lopen. Mercurius staat momenteel in stier, wat ons toch al wat trager maakt. Deze voorperiode kan ons er op wijzen om vooral meer te gaan genieten en ons minder te gaan ergeren. Liever de natuur in dan in de file staan! Daarnaast is Mars zojuist aan zijn Retrogradeperiode begonnen op 8 graden 54 in boogschutter. Het haalt de scherpe kantjes af van zaken, die met fanatisme te maken hebben. In zo’n omkeringsplaneet wordt echter juist alles op de spits gedreven. Denk hierbij aan de geplande vervolging van de Duitse komiek Böhmermann inzake de kwestie Erdogan. En spot niet met een Mars Retrograde, want dan juist pakken rechtszaken slecht uit voor de betrokkenen. Bovendien keert ook nog eens de planeet van macht en manipulatie Pluto in steenbok, 18 april op zijn schreden, waardoor er één buitenplaneet en maar liefst drie binnenplaneten Retrograde lopen, en met Mercurius in zijn schaduw, eigenlijk vier. Waar is zo’n Retrogradeperiode dan wel goed voor, vraagt men zich waarschijnlijk af. In een Retrogradeperiode kunnen wij zaken herzien, wederom oppakken, afmaken, opzoeken, verwerken en herinneren. We kunnen het in zo’n fase rustiger aan doen. We ervaren zelfs wat tegenwerking, maar de blik ligt meer naar binnen. Het accent ligt op hetgeen we waarnemen en beleven. Het wordt, zeg maar een periode van [zelf]reflectie en contemplatie. Happy Return Periode! ©astromedium annette kok

Google translate

What move forces themselves. Even nature gets there upset. Mercury, the planet of commerce, communication, traffic dn intellect begins his shadow period before he Retrograde starts running. Mercury is currently in Taurus, which still makes us all a bit slower. For this period may indicate us especially enjoy going more and go annoy us less. Prefer nature than stuck in traffic! In addition, Mars is just his Retro Grad period started at 8 degrees 54 in Sagittarius. It takes the rough edges off of things that have to do with fanaticism. In such a reversal planet, however, just everything to the extreme. Think of the planned prosecution of German comedian Böhmermann on the matter Erdogan. And do not mock a Mars Retrograde, because right tackle lawsuits bad for everyone involved. Moreover it reverses the planet of power and manipulation Pluto in Capricorn, April 18 his steps, leaving out one planet and a whopping three inner planets Retrograde run, and with Mercury in its shadow, actually four. Where is such a Retro Grad Period or accounted for, they probably wondering. In a Retro Grad period we can, once again picking revised business, finish, find, process and remember. We can do to slow in such a phase. We even experienced some opposition, but the look is more inward. The emphasis is on what we perceive and experience. It is, say a period of [themselves] reflection and contemplation. Happy Return Period! © astromedium annette kok

kracht1-845x321